versnelling 605

Discussion in 'Peugeot 605' started by Lennard, Nov 22, 2005.

 1. Lennard

  Lennard Guest

  Sinds kort is er een motorsteunrubber vervangen en sinds die tijd vliegt hij
  als ik harder dan 90 rij uit zijn versnelling
  Nu denk ik zelf dat de versnellingbak er niet recht achter zit wat meerdere
  mensen ook zeggen maar de monteur die hem heeft gemaakt zegt dat de bak
  misschien kapot is
  Rara wat zou dit toch zijn ??
   
  Lennard, Nov 22, 2005
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.