Motorlampan tändes och motorn stannade

Discussion in 'General Motoring' started by KJELL HOLMBOM, Nov 19, 2022.

 1. KJELL HOLMBOM

  KJELL HOLMBOM

  Joined:
  Nov 19, 2022
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Vid start -15 motorvärmare i 1tim, vid start motorn gick ojämnt och stannar, vid nytt försök blir allt mörkt, väntar en stund och nytt försök startar men går ojämnt men kommer igen och går helt perfekt. Åker iväg kör ca 5 km motorlampan tänds och motorn stannar, går ej att starta. Assistans Bolaget hämtade bilen och transporterade till bilverkstad. Peugeot 508 SW GT HDI 2.2 2012 gått ca 23000mil. Detta hände fredag kväll 22.11.18 får väl veta på måndag 22.11.21 vad felet kan vara. Någon som varit med om något liknade?
   
  KJELL HOLMBOM, Nov 19, 2022
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Similar Threads
There are no similar threads yet.
Loading...